Podmienky používania

Používaním Naučmesa.sk súhlasíš s týmito podmienkami :)

Podmienky používania Naučmesa.sk existujú, aby zaručili spokojnosť Účastníkov, Lektorov aj Prevádzkovateľa.

 1. Lektorom je každý užívateľ, ktorý vytvorí vlastný kurz, ktorý ponúka Účastníkom.
 2. Účastníkom je každý užívateľ, ktorý sa na kurz prihlási a uhradí cenu kurzu.
 3. Prevádzkovateľom Naučmesa.sk je:
  Občianske združenie Naučme sa
  Sibírska 11, 831 02 Bratislava

Vytvorením kurzu, prihlásením sa naň, alebo vytvorením profilu vyjadruje Lektor, resp. Účastník svoj súhlas s týmito podmienkami.

Naučmesa.sk sprostredkúva Lektorom možnosť poskytovať záujemcom nimi vytvorené kurzy.

Lektori

Prevádzkovateľ prevádzkuje stránku Naučmesa.sk a umožňuje Lektorovi, aby predával kurzy prostredníctvom tejto stránky. Vytvorením kurzu Lektor súhlasí s predajom kurzov prostredníctvom tejto stránky. Schválením kurzu Prevádzkovateľom, vzniká medzi Lektorom a Prevádzkovateľom zmluva, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto podmienky používania. Prevádzkovateľ sa zaväzuje na vlastné náklady publikovať prezentáciu kurzu na tejto stránke a umožniť Lektorovi on-line predaj týchto kurzov a ich kúpu Účastníkmi na stránke. Lektor je povinný poskytnúť Účastníkom schválený kurz v dohodnutom rozsahu v súlade s týmito podmienkami používania. Lektor zodpovedá za všetky škody, ktoré svojim konaním spôsobí Prevádzkovateľovi alebo účastníkom. Lektor zodpovedá za všetky informácie, ktoré poskytol na Naučmesa.sk. Ak je lektor platcom DPH, je povinný uvádzať ceny vrátane DPH.

Účastníci

Prevádzkovateľ umožňuje Účastníkovi prihlásiť sa na ktorýkoľvek kurz z aktuálnej ponuky kurzov na stránke Naučmesa.sk, resp. zakúpiť si tento kurz. Účastník akceptuje tieto podmienky používania prihlásením sa na kurz, resp. vytvorením profilu na stránke Naučmesa.sk.

Nové kurzy schvaľujeme ručne. Texty aj fotografie môžeme ďalej používať a upravovať.

Obsah

Za obsah, ktorý Lektor vkladá na Naučmesa.sk, je zodpovedný Lektor. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kurz neschváliť, prípadne zrušiť, a to najmä v prípade, že je v rozpore s právnym poriadkom SR, dobrými mravmi alebo porušuje autorské alebo iné práva tretích osôb.

Vložením obsahu kurzu Lektor udeľuje Prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na všetky spôsoby jeho použitia, a to bez časového alebo územného obmedzenia. Samotný obsah môže byť Prevádzkovateľom ďalej upravovaný. Za spätné väzby a profilové informácie zodpovedajú lektori, resp. účastníci, ktorí ich do systému vložili.

Ak kurz stojí 10€, lektorom do 14 dní od konania vyplatíme 8€.

Vrátenie peňazí za kurz sa riadi storno podmienkami, ale vždy záleží na dohode s lektorom.

Lektori môžu peniaze za kurzy používať ako kredity a účastniť sa iných kurzov.

Platby za kurz, kredity, dohoda

Cena kurzu je vždy uvedená v ponuke konkrétneho kurzu. Cenu kurzu Účastník uhradí prevodom na účet na základe e-mailu zaslaného Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ po pripísaní ceny kurzu na účet zašle Účastníkovi potvrdzujúci e-mail.

Ak nie je dohodnuté inak, do 14 dní od skončenia kurzu Prevádzkovateľ prevedie Lektorovi na bankový účet 80 % z celkovej ceny kurzu za každého platiaceho Účastníka. Ak nie je dohodnuté inak, odmena Prevádzkovateľa /provízia/ je 20 % z ceny kurzu zaplatenej Účastníkom.

Ak nedôjde k uskutočneniu kurzu, môžu účastníci požiadať o vrátenie ceny kurzu alebo sa môžu zúčastniť Lektorovho budúceho kurzu alebo sa s ním dohodnúť na inom riešení.

Ak Účastník zaplatí za kurz, ale nezúčastní sa ho, Lektor ani Prevádzkovateľ nie sú povinní cenu kurzu vracať, ak sa nedohodnú inak. Ak k tejto dohode dôjde ešte vo chvíli, kedy Prevádzkovateľ Lektorovi platbu za kurz neuhradil zodpovedajúcu čiastku môže Účastníkovi vrátiť priamo Prevádzkovateľ. Lektor si môže vybrať, či si čiastku, ktorá mu za uskutočnený kurz prináleží, nechá vyplatiť, alebo si v systéme nechá ako kredit v hodnote zodpovedajúcej celkovej cene kurzu. Tento kredit potom môže použiť pre uhradenie iného kurzu alebo si ho môže nechať vyplatiť na bankový účet.

Do 7 dní od zaplatenia kurzu máš čas si rozmyslieť, či sa ho chceš naozaj zúčastniť. Ak nám dáš vedieť, že na kurz neprídeš 5 dní vopred - vrátime ti plnú cenu kurzu. 3., 4. dni - polovicu, ešte neskôr - peniaze obdrží Lektor. Ak nám nedáš vedieť vôbec a na kurz neprídeš, peniaze obdrží Lektor. Ak sa s Lektorom nedohodnete inak.

Storno podmienky

Účastník má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prihlásenia sa na kurz, a to písomným oznámením vo forme e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu Lektora, a tiež Prevádzkovateľa - info@naucmesa.sk. Ak si Účastník kúpi kurz, ktorý sa má uskutočniť pred uplynutím doby na odstúpenie podľa prvej vety tohto ustanovenia, je Účastník oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu len do momentu začiatku kurzu. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia Prevádzkovateľovi. V odstúpení od zmluvy musí byť identifikovaný Lektor, kurz, miesto a čas konania kurzu a číslo bankového účtu na vrátenie platby, prípadne rozhodnutie o tom, že si Účastník praje vrátiť cenu kurzu vo forme kreditu.

Pri odstúpení od zmluvy je Účastník povinný uhradiť Lektorovi nasledovné storno poplatky:

 • 50 % ceny kurzu, ak Účastník odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 5 dní pred konaním kurzu,
 • 100 % ceny kurzu, ak Účastník odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 3 dni pred konaním kurzu,

ak sa Účastník nedohodne s Lektorom inak.

Za priebeh kurzu zodpovedá lektor. Prípadné problémy sa ale nebojíme riešiť. V prípade ak pošlete reklamáciu na našu adresu, túto postúpime Lektorovi na vyriešenie.

Zodpovednosť

Lektor nesie plnú zodpovednosť za poskytnutie, priebeh a obsah kurzu. Účastník by si mal svoje práva, hlavne zodpovednosť za vady, či prípadné reklamácie uplatňovať priamo u Lektora no musí o tom upovedomiť aj Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá tiež za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s poskytnutým kurzom. Cieľom Prevádzkovateľa je umožniť komunikáciu medzi Lektorom a Účastníkom. Snahou Prevádzkovateľa je spokojnosť na oboch stranách.

Prevádzkovateľ zodpovedá len za činnosť vykonávanú pre Lektora, ako aj za správne spracovanie platieb a prihlasovania Účastníkov.

Osobné údaje držíme v tajnosti a neposkytneme ich tretej strane. Len občas dáme vedieť, čo je u nás nového. Ak už u nás údaje nechceš mať uchované, stačí nám napísať.

Ochrana osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je sprostredkovanie kurzov.

Spracúvame tieto osobné údaje:

 • Meno, priezvisko, lektorované/absolvované kurzy: sú povinné, zverejňujú sa, no na ich základe bez doplnkových informácií nie je možné jednoznačne identifikovať osobu.
 • Platobné údaje lektorov: adresa, bankový účet (nezverejňujú sa ani sa neposkytujú).
 • Kontaktné údaje: e-mail, telefón (nezverejňujú sa, ale lektorom sa poskytujú kontaktné údaje Účastníkov prihlásených na ich kurzy).
 • Profilové údaje: (fotografia, popis, odkazy na web a sociálne siete): zverejňujú sa, nie sú povinné, účastník alebo lektor ich môže zverejniť napr. za účelom networkingu.
 • Spätné väzby na kurzy: zverejňujú sa, nie sú povinné, účastník ich môže zverejniť ak chce pomôcť lektorom alebo záujemcom o kurzy.

Lektor i účastník môžu svoje osobné údaje kedykoľvek upraviť vo svojom profile. Dotknuté osoby môžu v súlade s § 28, zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov žiadať o naplnenie svojich práv e-mailom na adresu info@naucmesa.sk.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej osobe s výnimkou poskytnutia kontaktných údajov Účastníkov kurzu jeho Lektorovi.

Ak sa tieto podmienky výrazne zmenia, dáme vedieť e-mailom.

Zmena podmienok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania. O zásadných zmenách bude prevádzkovateľ informovať s predstihom na kontaktný e-mail.

Ak lektor, resp. účastník nechce vzhľadom k zmeneným podmienkam používania pokračovať v používaní Naučmesa.sk, nech napíše na info@naucmesa.sk a jeho účet bude zrušený.

Zmeny týchto Podmienok používania nadobúda platnosť okamihom jej zverejnenia na Naučmesa.sk. Tieto podmienky používania sú platné a účinné od 10.4.2014.

Odoberaj náš newsletter

Posielame tipy na nové kurzy, zaujímavé a prínosné články a informujeme o dianí a vývoji projektu Naučmesa.